ANVÄNDARVILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Vår intergitetspolicy hittar du här: https://korjournalappen.se/integritetspolicy

 

1. Om användarvillkorens tillämplighet m.m.

Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) gäller för företaget Sellerbranch tjänst “Körjournalappen” (i det följande kallad ”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls genom webbplatsen www.korjournalappen.se samt genom appen Körjournalappen.

Tjänsten är utvecklad för att förenkla ff.a. för tjänstebilsförare att föra en korrekt körjournal samt regelbundet kilometerrapportera.

Det närmare innehållet i Tjänsten framgår av webbplatsen www.korjournalappen.se samt av appen Körjournalappen.

Genom att skapa ett konto, använda och betala för Tjänsten ingår du avtal med Körjournalappen (Sellerbranch). Du godkänner därmed och förbinder dig att följa Användarvillkoren. Du uppmanas därför att läsa Användarvillkoren noggrant. Vid var tid gällande Användarvillkor finns tillgängliga på www.korjournalappen.se.

 

2. Medlemskap

Initialt erbjuds du en testperiod på 45 dagar, därefter behöver du betala för att du ska kunna fortsätta använda Tjänsten. När du väljer en betalningsmetod som administreras av tredje part förutsätts du även godkänna tredje parts villkor. Du måste ha fyllt 18 år för att använda och teckna abonnemang på Tjänsten. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas eller nyttjas av annan. Som medlem ansvarar du för att dina inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för andra. Misstänker du att någon obehörig tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast informera Körjournalappen om detta. Körjournalappen ansvarar inte för eventuell skada som orsakats genom annans obehöriga användande av dina uppgifter eller medlemskontot i övrigt.

Ett företag kan också köp paket för flera användare och då är har man rätt att använda detta medlemskap så länge man är anställd på aktuellt företag. När din anställning upphör på aktuellt företag kan ni fortsätta använda tjänsten genom att köpa ett medlemskap “Privat”.

Du åtar dig att se till att de uppgifter som du lämnar via ditt medlemskonto är korrekta samt att de vid behov uppdateras.

 

3. Användning av Tjänsten

Tjänsten får användas endast för privat bruk eller som anställd i ett företag och i icke-kommersiellt syfte. Det är inte tillåtet för en medlem att lagra, sprida, kopiera eller på annat sätt använda material från Tjänsten i syften som inte är privata.

 

4. Abonnemangsperiod, avgifter och provperiod

Abonnemang för Tjänsten tecknas för den period som du överenskommer med Körjournalappen vid skapandet av ditt medlemskonto. För tillfället tillämpar vi en engångskostnad för ett tillsvidareabonnemang.

Du kan avsluta ditt abonnemang på Tjänsten när som helst. Om du önskar säga upp abonnemanget ska detta meddelas Körjournalappen via e-post, info@korjournalappen.se, eller om Körjournalappen tillhandahåller en sådan funktion, via webbplatsen www.korjournalappen.se. Vid uppsägning avslutas ditt abonnemang omedelbart.

Abonnemangsavgiften för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista om inte annat överenskommits. Prislistan finns tillgänglig på webbplatsen www.korjournalappen.se. De priser som anges inkluderar mervärdesskatt.

 

5. Betalning

Betalning av abonnemangsavgiften sker i förskott före eller efter att din testperiod har gått ut.

 

6. Om ångerrätt

Förutsatt att du inte samtyckt till att få tillgång till Tjänsten redan under ångerfristen samt därvid avstått från din ångerrätt, har du enligt distansavtalslagen (2005:59) rätt att inom fjorton (14) dagar räknat från dagen då avtalet ingicks, d v s dagen för ditt köp av Tjänsten, ångra ditt köp.

Om du vill utnyttja ångerrätten ska du kontakta Körjournalappens kundtjänst via e-post, info@korjournalappen.se.

Utnyttjas ångerrätten kommer betald abonnemangsavgift, med avdrag för den tid du använt Tjänsten, att återbetalas senast inom fjorton (14) dagar från det datum då Körjournalappen mottog ditt besked att du utnyttjar din ångerrätt.

Ångerrätten gäller inte företag (juridiska personer).

 

7. Förtida upphörande

Om du (i) använder Tjänsten för andra syften än som anges i Användarvillkoren eller (ii) på annat sätt bryter mot Användarvillkoren eller lag vid användningen, har Körjournalappen rätt att utan föregående meddelande stänga av din tillgång till Tjänsten och/eller säga upp ditt medlemskap och abonnemang till omedelbart upphörande.

 

8. Ansvar

Körjournalappen åtar sig inget ansvar enligt Användarvillkoren för skada hos dig på grund av din eller annans tillåtna eller otillåtna användning av Tjänsten. Körjournalappen ansvarar inte heller för hinder eller avbrott i din användning av Tjänsten eller för att tillgången begränsas på grund av överbelastning på internet eller omständighet hänförlig till mobiltelefon, dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller telekommunikationstjänst/-abonnemang. Ditt användande och/eller köp av tjänsten är helt på din egen risk. tjänsten tillhandahålles “i befintligt skick”.

Körjournalappen garanterar inte att:

Tjänsten alltid tillgodoser alla dina krav;

Tjänsten kommer att vara felfri och att alla fel i tjänsten kommer att rättas till;

Tjänsten kommer att vara oavbruten.

Allt innehåll som registreras, laddas ned, laddas upp och/eller på annat sätt erhålls genom användandet av Tjänsten görs på din egen risk och efter egen diskretion och du är ensam ansvarig för all skada på din datorutrustning eller enheter, inklusive men ej begränsat till, bärbara datorer, stationära datorer, surfplattor, smarta mobiltelefoner och smartklockor, eller annan förlust av data som ett resultat av nedladdandet eller användandet av alla ovan nämnda material.

När lagen tillåter, kan inte Körjournalappen och dess samarbetspartners, licensgivare, anställda eller konsulter under några som helst omständigheter hållas ansvariga, för t.ex. förlorad vinster, intäkter, data eller liknande.

Du ombeds att så snart som möjligt anmäla störning, avbrott eller annat fel i Tjänsten till Körjournalappen.

 

9. Immateriella rättigheter

Allt innehåll som tillhandahålls genom Tjänsten, bilder, filmklipp, grafik, teckningar, logotyper, datakoder och program, tillhör Körjournalappen eller dess samarbetspartners och skyddas av svensk och internationell lagstiftning. Om inte annat uttryckligen anges i Användarvillkoren eller följer av tvingande lag, får du inte reproducera, publicera eller på annat sätt använda material som tillgängliggörs genom Tjänsten. Du får inte heller överföra eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av Tjänsten. Obehörig användning eller spridning av innehåll som utgör en del av Tjänsten kan föranleda rättsliga åtgärder.

Körjournalappens varumärken och kännetecken är skyddade enligt känneteckensrättslig lagstiftning. Du har inte rätt att mångfaldiga, överlåta, upplåta, överföra eller i annan form utnyttja eller använda Körjournalappens varumärke på annat sätt än som anges i Användarvillkoren utan Körjournalappens skriftliga godkännande.

 

10. Behandling av personuppgifter och samtycke därtill

Som medlem hos Körjournalappen kan du om du vill lämna uppgifter för att på ett mer effektivt sätt nyttja alla funktioner. Vi behandlar dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med att du skapar ett konto och därmed ingår avtal med oss. Om du vill återkalla ditt samtycke och att vi raderar en enskild uppgift om dig, vänligen kontakta kundservice på info@korjournalappen.se. På www.korjournalappen.se kan du när som helst begära ett utdrag över de uppgifter vi sparar om dig, du kan också be oss ta bort all information om dig.

Du hittar mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

 

11. Cookies

Webbplatsen www.korjournalappen.se använder cookies, en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens enhet. Cookies används för att samla in statistik om våra användare och för att personalisera delar av webbplatsen.

Här kan du läsa mer om vad det innebär och vad informationen används till.

Om du inte vill lagra cookies finns det flera sätt för dig att förhindra det.

I din webbläsares inställningar kan du stoppa den från att lagra cookies. Tänk dock på att vissa webbplatser fungerar sämre utan cookies, att det kan försvåra tillgången till medlemssidor och att vissa funktioner inte längre stöds.

Du kan rensa bort cookies från din hårddisk. Det gör dock att inställningar du gjort på vissa webbplatser inte längre finns kvar.

Har du en nyare webbläsare har den ofta stöd för så kallad privat surfning eller inkognito-surfning. Det betyder att alla cookies rensas bort varje gång du stänger av din webbläsare.

 

12. Villkorsändring

Körjournalappen har rätt att ändra abonnemangsavgiften, Användarvillkoren och andra villkor för Tjänsten. Alla sådana ändringar meddelas till din senast uppgivna e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådan ändring har du rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Om du inte sagt upp abonnemanget innan ändringen trätt i kraft anses du ha godkänt ändringen.

 

13. Lagval och tvist

Svensk lag tillämpas på Tjänsten och Användarvillkoren. Tvist hänförlig till Tjänsten eller Användarvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol.

 

14. Kontakt och information

För mer information om Tjänsten eller om du behöver hjälp med ditt medlemskonto är du välkommen att besöka webbplatsen www.korjournalappen.se eller kontakta Körjournalappen per e-post till info@korjournalappen.se.

Senast uppdaterade 2018-12-20.