INTEGRITETSPOLICY FÖR KÖRJOURNALAPPEN

För oss är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig, hur vi använder den samt hur vi gör det. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter.

 

Vilken information samlar vi in?

Körjournalappen samlar in och behandlar information inom de områden och funktioner som anges nedan. När du använder vår app kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar dina kontaktuppgifter, resor, skapar rapporter eller kontaktar oss.

Information du ger till oss:

 • Kontaktinformation: namn, e-postadress, telefonnummer
 • Bilar med registreringsnummer
 • Företagsnamn
 • Leasingföretag
 • Hemsideadress till ditt Leasingföretag.

Exempel på information vi samlar in om dig när du använder vår app:

 • Information om dina resor
 • Statistik över dina resor

 

Vad gör vi med din information

I samband med att du använder vår app och hemsida hanterar vi den data du registrerar.   

Med stöd i våra användarvillkor kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Kunna ge våra användare en personligt anpassad upplevelse.
 • Marknadsföra produkter och tjänster.

Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:

 • Skicka ut nyhetsbrev med aktuella erbjudanden..
 • Genom cookies spara dina webbinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.
 • Bjuda in dig till att deltaga i kundundersökningar och affärsutvecklingssyften.

Körjournalappen behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:

 • Utvärdera och förbättra våra tjänster och de system som de tillhandahålls i som t.ex. genom felsökning, dataanalys, utveckling, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte).
 • Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning).
 • Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott).

Körjournalappen kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som t.ex. bokföringslagen, skattelagstiftning och liknande.

 

Kommunicera med dig

Körjournalappen kan även komma att använda dina uppgifter för att kommunicera med dig via emailutskick och pushmeddelande. Om du inte vill mottaga riktad kommunikation från oss kan du direkt avregistrera dig alternativt kan du maila till: info@korjournalappen.se

Observera att en ändring inte alltid gäller omedelbart. Vi kommer uppfylla din begäran så snart som det är praktiskt möjligt och strävar efter att senast ändra 30 dagar efter att vi mottagit din begäran.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter.

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Körjournalappen komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer.

Myndigheter:

På grund av lagkrav eller med ditt godkännande kan Körjournalappen komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom Radiotjänst, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

 

Säkerhet

Körjournalappen strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.   

Endast Körjournalappen eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter.

 

Vad vi inte kommer göra med dina uppgifter

Vi kommer inte sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

Var sparar vi dina uppgifter

Vi kommer till allra största del hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Körjournalappen vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs.

 

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Kopian är kostnadsfri och vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

 

Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”)

Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade, förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen, som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enligt lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter att raderas.

 

Rätt att begränsa

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:

 • om du bestrider att personuppgifterna är korrekta
 • behandlingen är olaglig
 • vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du tillhandahåller till oss som behandlas automatiskt, överförda till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.

 

Rätt att återkalla samtycke

Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du givit Körjournalappen.

 

Kontakta oss

Personuppgiftsansvarig är SellerDev som är ett svenskt bolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 720629397401 och har sitt säte i Helsingborg.

Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@korjournalappen.se

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Körjournalappen behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Uppdateringar

Körjournalappen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera i denna policy.

Senast uppdaterad: 2018-12-20